Uspešne zgodbe

Z lastnim vlaganjem v razvoj in izpolnjevanjem želja naročnikov smo razvili številne produkte z vgrajeno elektroniko uporabne na najrazličnejših področjih.

Raziskovalni del dejavnosti smo v letu 2013 okrepili z ustanovitvijo raziskovalne skupine registrirane pri Agenciji za raziskovalno dejavnost RS. V zadnjem času potekajo intenzivne raziskave na področju razgradnje farmacevtikov in drugih kompleksnih težko razgradljivih spojin v vodi s pomočjo naprednih oksidacijskih postopkov, kjer uporabljamo elektrolitske celice opremljena z različnimi elektrodami, med katerimi so najsodobnejše z borom dopirane diamantne anode (BDDA).

V letu 2013 smo pridobili projekt LIFE z naslovom Inovativna tehnologija kontrole cvetenja cianobakterij. Projekt nam bo omogočil demonstracijo doma razvite tehnologije zgodnjega zaznavanja pojavljanja cianobakterij kot tudi drugih fitoplanktonskih organizmov v vodnem okolju ter preprečevanje prekomerne razrasti cianobakterij, tako imenovanega cvetenja. Več o projektu si lahko preberete na strani projekta LIFE Stop CyanoBloom.

V letu 2014 smo pričeli z novim LIFE projektom z naslovom Razgradnja farmacevtikov iz odpadnih voda domov za ostarele in bolnišnic »PharmDegrade «. Projekt nam bo omogočil demonstracijo naše tehnologije za terciarno čiščenje odpadnih voda z uporabo elektrokemijskih procesov v elektrolitskih celicah opremljenih z naprednimi z borom dopiranimi diamantnimi elektrodami.

 • V mnogih naravnih jezerih kot tudi grajenih vodnih telesih se srečujemo z evtrofnim stanjem oziroma povišano vrednostjo rastlinskih hrani. Negativna posledica takega stanja je prekomerno pojavljanje oziroma cvetenje alg in cianobakterij, ki ga lahko spremlja sproščanja cianotoksinov.

  V Arhelu uvajamo na tržišče nov sistem, ki omogoča zgodnje odkrivanje in kontrolo rasti cianobakterij brez uporabe nevarnih kemikalij.

  Sistem sestavlja plovilo opremljeno s senzornim sistemom, vzorčevalnikom vode, napravo za omejevanje rasti cianobakterij ter centralnim nadzornim sistemom z vzpostavljeno brezžično povezavo, ki omogoča oddaljen nadzor delovanja in sproten prikaz merjenih podatkov.

  Za razliko od klasičnega trenutnega vzorčenja vode in laboratorijske analize vzorcev, nam mobilna naprava omogoča pridobitev celovite prostorske in časovne slike stanja fitoplanktona vodnem telesu.

  Več podrobnosti lahko najdete na straneh projekta LIFE Stop CyanoBloom.

 • Danes imamo na voljo mnoge sisteme čiščenja odpadnih voda. Na področju biološko razgradljivih odpadnih voda so najpogostejši biološki čistilni sistemi, ki temeljijo na delovanju mikroorganizmov ter njihovi aerobni ali anaerobni mineralizaciji organskih snovi. Veliko težavo pa v takih čistilnih sistemih predstavljajo kompleksne težko razgradljive organske spojine, kot so ostanki zdravil, pesticidov, herbicidov in drugih ksenobiotičnih oziroma umetno sintetiziranih spojin, ki se v bioloških procesih razgradnje ne odstranijo. Kompleksne organske spojine lahko najdemo tudi v odpadnih vodah iz industrije, kot je npr. tekstilna industrija, v izcedni vodi odlagališč odpadkov, itd. Njihova prisotnost v vodi je lahko nevarna že v zelo nizkih koncentracijah, saj lahko nastopajo kot hormonski motilci ali pa so strupeni za organizme. V teh primerih so potrebni naprednejši oksidacijski postopki.

  V Arhelu uvajamo uporabo elektrolitskih celic z uporabo različnih elektrod v odvisnosti od vrste in koncentracije onesnažil kot tudi količine odpadne vode. Tehnologija omogoča modularno postavitev, ki jo lahko prilagajamo količini in obremenitvi odpadne vode kot tudi končnemu namenu rabe vode po čiščenju. Sistem lahko deluje kot samostojna enota čiščenja ali kot dopolnilni terciarni sistem čiščenja vode.

 • Pomanjkanje čiste pitne vode je eden izmed najbolj perečih problemov v današnjem svetu. Obstoječi sistemi ne omogočajo odstranitve novo pojavljajočih se mikroonesnažil. Zaradi tega je v zadnjem času razvoj usmerjen v nove, tehnološko naprednejše sisteme čiščenja vode.

  V Arhelu uvajamo na tem področju učinkovite in naravi prijazne sisteme priprave pitne vode z uporabo naprednih elektrolitskih metod, ki temeljijo na uporabi z borom dopiranih diamantnih elektrod (“Boron doped diamond” oz. BDD). Le-te so kemijsko inertne in ne tvorijo stranskih produktov.

  Nove produkte uvajamo na področju:

  • priprave pitne vode na jadrnicah (zajem in obdelava jezerske vode)
  • priprave pitne vode iz meteorne vode (podpultni sistemi v gospodinjstvih),
  • energetsko neodvisen sistem za pripravo vode za živino iz obremenjenih naravnih vodnih virov,
  • sistem za čiščenje vode naravnih plavalnih bazenov, ki zmanjša potrebo po uporabi dezinfekcijskih sredstev
 • Močno onesnažena tla s kovinami ali organskimi snovmi se lahko očistijo z metodami tako imenovanega pranja tal. Pri tem se v pralni tekočini uporabljajo ligandi kot je EDTA, ki veže kovine in organske spojine iz tal. Veliko količino odpadne vode, ki pri tem nastaja, je potrebno ločiti od talnih delcev ter očistiti.

  Arhel je za podjetje Envit d.o.o., ki uporablja metodo pranja tal, izdelal več rešitev s področja elektronike in elektrokemije. Za končno separacijo vode in talnih delcev je Arhel izdelal mikroračunalniški nadzorni sistem za separacijsko centrifugo, ki omogoča specifične nastavitve separacije. Odpadna voda se čisti v arhelovi čistilni napravi z elektrolitskimi celicami za katero smo izdelali posebej prilagojen nastavljiv računalniško vodeni 375 A tokovni vir napajanja.

 • Rotacijski mešalnik z natančno temperaturno regulacijo MPB 1500.

  Primeren za izvedbo in vitro ekstrakcije biološko dosegljivih kovin iz tal.
  Skladen s proceduro:

  • BARGE UBM (the Bioaccessibility Research Group of Europe, Unified Bioaccessibility Method),
  • US EPA, 9200.2-86 (Standard Operating Procedure for an In Vitro Bioaccessibility Assay for Lead in Soil) testiranja biodosegljivosti svinca v tleh,
  • US EPA TCLP (Toxicity Characteristic Leaching Procedure), itd.

  Problem s kovinami onesnaženih tal predstavlja njihova mobilnost in biološka dostopnost za organizme. Pri tem laboratoriji uporabljajo različne postopke ekstrakcije kovin, ki so zamudni z veliko porabo vode in energije. V ocenjevanju tveganja za zdravje kontaminiranih tal so potrebni enotni standardi in testi.

  V Arhelu smo razvili rotacijski mešalnik za in vitro ekstrakcije biološko dosegljivih kovin iz tal, ki temelji na najpogosteje uporabljanih standardih. Napravo lahko uporabimo za številne druge ekstrakcijske in inkubacijske postopke.

  Glavna prednost naprave je, da ne potrebuje stalnega delovnega okolja z dotokom vode in jo lahko zato postavimo kjer koli v laboratoriju. Naprava je narejena iz visoko kvalitetnih materialov, opremljena z LCD prikazovalnikom za merjenje glavnih parametrov (temperatura vodne kopeli, hitrost rotacije, trajanje rotacije).

  MPB 1500 lahko nadgradimo glede na specifične potrebe uporabnika. Dodati je možno enostavne funkcije (npr. hlajenje vodne kopeli, prilagoditev temperature in hitrosti vrtenja, prilagoditev velikosti stekleničk) kot tudi naprednejše (npr. vgradnja aplikacije za prenos podatkov na pametni telefon in tablični računalnik).

 • Nastavljiv računalniško vodeni 375 A vir električnega napajanja
  Po naročilu izdelan napajalni modul za elektrolitske celice za čiščenja vode z jakostjo do 375 A in napetosti do 12 V. Modul ima nastavljiv izhodni tok ter maksimalno vrednost toka in napetosti. Sistem omogoča povezavo z računalnikom za beleženje podatkov.

  INFRANET TNA Contact ID vmesniški modul za komunikacije pri alarmnih sistemih
  Contact ID vmesniški modul pretvarja sporočila, prejeta iz alarmnega panela v Contact ID protokolu, v RS232 komunikacijski protokol za TNA Infranet komunikator.

  Mikroračunalniški nadzorni sistem za separacijsko centrifugo LAPX 404
  Sistem omogoča nadzor in prednastavitev separatorskih ventilov centrifuge, nivojskih stikal in motorja. Beleženje podatkov in nastavitev sekvenc omogoča priključen računalnik.